A-Z Do you know me ?

SKU : DPKE0501

ISBN: 9781781871553

MORE Vocabularies

ด้วยคุณสมบัติของโปสเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน จึงสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์ที่มีอยู่สู่คำใหม่ในหมวดอักษรเดียวกัน

หรือขยายจากคำศัพท์สู่การนำไปใช้ในรูปประโยค ที่ช่วยให้เข้าใจความหมายและบริบทของคำได้ดียิ่งขึ้น

MORE vibrant images

การนำเทคโนโลยี AR เข้ามาช่วย ทำให้สามารถสร้างรูป 2 มิติในโปสเตอร์ เป็นแอนิเมชั่น 3 มิติ เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ช่วยให้เด็กๆ เปิดใจรับในการเรียนรู้ ส่งผลถึงความพร้อมในการจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

MORE learning aids with pronunciation guides

เสียงคำศัพท์และประโยคต่างๆ ที่ได้ยินผ่านแอปพลิเคชัน จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

จากต้นแบบการออกเสียงด้วยสำเนียงที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กได้ฝึกพูดตาม

Quantity
THB 71.10

THB 79.00
 (-10%)

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 348,634