เลือกเทคโนโลยีอย่างไร ให้เหมาะกับวัยอนุบาล

เลือกเทคโนโลยีอย่างไร ให้เหมาะกับวัยอนุบาล

เทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างไรในการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล

เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และในปัจจุบันองค์ความรู้ต่างๆ ก็สามารถหาได้ง่ายๆ จากสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือสื่อออนไลท์ต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ และครูจะต้องเรียนรู้ ก็คือ การปรับทัศนคติ และการเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนั้น มีวิธีการและแนวทางปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้

 

 • ใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการรเรียนรู้ให้กับเด็กนั้น พ่อแม่ หรือครู จะต้องมีการศึกษาวิธีการ และปรับการใช้งานให้เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ มีการคัดกรองเนื้อหาที่เหมาะสม และคอยดูแล เป็นผู้ช่วยในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับเด็กด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ เทคโนโลยี คือ เครื่องมือที่ช่วยให้การสอนเป็นไปได้ง่าย และสะดวกมากขึ้นเท่านั้น อย่าให้เทคโนโลยีทำหน้าที่หลักในการสอน หรือปล่อยให้เด็กใช้เทคโนโลยีเอง เพราะเขายังไม่สามารถคัดกรองข้อมูล หรือรู้เท่าทันถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้

 • นำเทคโนโลยีมาเปิดโลกกว้าง เพราะเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียน การสอนจึงควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันกับยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการสอนที่ควรให้ความสำคัญ  ก็คือ การสอนให้เด็กมีมุมมอง และมีการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากกว่าแค่เนื้อหาในบทเรียน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ในโลกที่กว้างมากขึ้น ปัจจุบันข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ถูกอัพเดทผ่าน FACEBOOK หรือ YOUTUBE มากมายในเนื้อหาความรู้ที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน เด็กๆ ได้เห็นว่าอวกาศเป็นอย่างไร เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องราวของธรรมชาติผ่านการดูสารคดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากพ่อแม่ และครูเรียนรู้ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และนำองค์ความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับเด็กๆ นอกจากทำให้พวกเขาได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาเจริญเติบโตเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ที่รอบด้าน และมีมุมมองความคิดที่กว้างไกลมากขึ้นด้วย

 • ทำให้การเรียนรู้น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี  เพราะการเรียนรู้ไม่ควรอยู่แค่เพียงการอ่านหนังสือ หรือการเรียนภายในห้องเรียน องค์ความรู้หรือข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆ มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีที่น่าสนใจเข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ และครูควรที่จะนำมาใช้ เพราะรูปแบบเทคโนโลยีที่หลากหลาย ย่อมกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้กับเด็กในวัยอนุบาล หรือเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีในด้านดนตรี มาช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องตัวโน้ตได้ดีขึ้น หรือการนำเทคโนโลยีแอนนิชั่น มาทำเป็นภาพเคลื่อนไหว เพื่อสอนเนื้อหาต่างๆ ให้เข้าใจง่ายมากขึ้น รูปแบบเทคโนโลยีที่หลากหลาย จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความสุข และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่มีความสุข ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดจำ และนำไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น


ถึงแม้เทคโนโลยีนั้นจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ และครูควรจะคำนึงถึง ก็คือ การตั้งเป้าหมายและประโยชน์ของการเลือกใช้สื่อ หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเสียก่อน ควรให้ความรู้ ความเข้าใจกับเด็ก มากกว่าการห้ามโดยไม่มีเหตุผล ควรสอนให้เด็กรู้จักการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันของเทคโนโลยี เพื่อที่เขาจะได้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสนใจและทำให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มขึ้น

Products we recommend


 

ของเล่นเสริมพัฒนาการ (Education Toy)

 • Miao Kids Wonder Maths Kit
  THB 3,500.00
 • Miao Kids Wonder English Kit
  THB 3,900.00

AR Flash Cards

 • New
  Vegetables
  THB 175.50
  THB 195.00  (-10%)
 • New
  Fruits
  THB 175.50
  THB 195.00  (-10%)
 • New
  Animals! Animals!
  THB 175.50
  THB 195.00  (-10%)
 • New
  Things that Move
  THB 175.50
  THB 195.00  (-10%)
Visitors: 868,283