นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ www.pelangithai.com ในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ท่านสามารถเยี่ยมชม หรือ การเข้าใช้บริการต่างๆ จากเว็ปไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หากท่านต้องการติดต่อกับทางบริษัทฯ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ onlinesales@pelangibooks.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ https://www.pelangithai.com/ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ชื่อ – นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล์
 • ที่อยู่/โรงเรียน

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ https://www.pelangithai.com/ นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดและยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

https://www.pelangithai.com/ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้  https://www.pelangithai.com/ จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

https://www.pelangithai.com/ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

https://www.pelangithai.com/ จะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่

 1. บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล
 2. หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
 3. บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พัฒนาระบบและดูแลรักษาเว็บไซต์

เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลที่สามเข้ามาดำเนินการในนามบริษัทฯนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
ข้อควรระวัง
ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ เซิฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นหา (เบราเซอร์) ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง
 • เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • เว็บไซต์ของ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อ https://www.pelangithai.com เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทางบริษทฯจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล https://www.pelangithai.com

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อติชม ร้องเรียนใดๆ โปรดส่งข้อมูลมาที่ onlinesales@pelangibooks.com

Visitors: 828,664