นิทานส่งเสริมทักษะยุคดิจิทัล

     ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัย ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ และก้าวตามให้ทันในฐานะผู้ใช้ อีกทั้งต้องพัฒนาตนเองในฐานะผู้สร้าง ซึ่งจะเป็นได้ทั้งสองอย่างแบบมีคุณภาพนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาทักษะพื้นฐาน สำคัญ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เด็กก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

นิทาน ชุด I Love CT

     นิทานที่นำสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เรื่อง Computational Thinking (แนวคิดเชิงคำนวณ) มาเป็นแกนในการดำเนินเรื่อง ซึ่งสามารถอำนูเอาความแบบนิทานปกติได้ในครั้งแรก เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกไปกับเรื่องราว และเมื่ออ่านครั้งต่อ ๆ ไป จึงค่อยชวนเด็ก ๆ เรียนรู้จากกิจกรรมท้ายเล่ม หรือชวนคุยเนื้อหาในนิทาน ที่สอดคล้องกับ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ คือ

  • Decomposition การย่อยปัญหา
  • Pattern Recognition การหารูปแบบ
  • Abstraction การคิดเชิงนามธรรม
  • Algorithms การกำหนดลำดับขั้นตอน

 

นิทาน ชุด I Get Coding  

      นิทานที่ทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้เรื่อง Coding ด้ใดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบก่อนลงมือปฏิบัติจริง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเป็นผู้สร้างเทคนโลยือย่างสร้างสรรค์มากกว่าผู้ใช้ แฝงอุดมคติเรื่องการมีชีวิตจิตใจของมนุษย์ที่ทำด้วยความรักโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง โดยมีสาระภายในเล่มสอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง

  • Loops การวนซ้ำของลำดับคำสั่ง
  • Algorithm การกำหนดลำดับขั้นตอน
  • Decomposition การแบ่งย่อยปัญหา Codinc

 

นิทาน ชุด I Know Coding  

     นิทานที่ทำให้ Coding ผ่อนคลายขึ้นด้วยเรื่องราวแสนอบอุ่น เน้นสายสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งต้องใข้ทักษะการคิดและการใช้ชุดคำสั่ง เพื่อปลดล็อคปมปัญหาแต่ละเรื่อง โดยสาระภายในเล่มที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ

  • Boolean Operators ตัวดำเนินการบูลีน
  • Sequence ลำดับของคำสั่ง
  • Abstraction เลือกเฉพาะสิ่งสำคัญ

 

Visitors: 548,634