รวมนิทานชุด Coding นิทานส่งเสริมทักษะยุคดิจิทัล

SKU : CODING

Price

THB 628.15


THB 739.00

 (-15%)
Quantity to buy
Total THB 628.15

Do not have enough stock

Out of stock

ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัย ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ และก้าวตามให้ทันในฐานะผู้ใช้ อีกทั้งต้องพัฒนาตนเองในฐานะผู้สร้าง ซึ่งจะเป็นได้ทั้งสองอย่างแบบมีคุณภาพนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาทักษะพื้นฐาน สำคัญ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เด็กก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก


นิทาน ชุด I Love CT

นิทานที่นำสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เรื่อง Computational Thinking (แนวคิดเชิงคำนวณ) มาเป็นแกนในการดำเนินเรื่อง ซึ่งสามารถอ่านเอาความแบบนิทานปกติได้ในครั้งแรก เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกไปกับเรื่องราว และเมื่ออ่านครั้งต่อ ๆ ไป จึงค่อยชวนเด็ก ๆ เรียนรู้จากกิจกรรมท้ายเล่ม หรือชวนคุยเนื้อหาในนิทาน ที่สอดคล้องกับ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ คือ

- Decomposition การย่อยปัญหา

- Pattern Recognition การหารูปแบบ

- Abstraction การคิดเชิงนามธรรม

- Algorithms การกำหนดลำดับขั้นตอน


นิทาน ชุด I Get Coding

นิทานที่ทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้เรื่อง Coding ด้ใดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบก่อนลงมือปฏิบัติจริง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเป็นผู้สร้างเทคนโลยือย่างสร้างสรรค์มากกว่าผู้ใช้ แฝงอุดมคติเรื่องการมีชีวิตจิตใจของมนุษย์ที่ทำด้วยความรักโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง โดยมีสาระภายในเล่มสอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง

- Loops การวนซ้ำของลำดับคำสั่ง

- Algorithm การกำหนดลำดับขั้นตอน

- Decomposition การแบ่งย่อยปัญหา Coding


นิทาน ชุด I Know Coding

นิทานที่ทำให้ Coding ผ่อนคลายขึ้นด้วยเรื่องราวแสนอบอุ่น เน้นสายสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งต้องใข้ทักษะการคิดและการใช้ชุดคำสั่ง เพื่อปลดล็อคปมปัญหาแต่ละเรื่อง โดยสาระภายในเล่มที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ

- Boolean Operators ตัวดำเนินการบูลีน

- Sequence ลำดับของคำสั่ง

- Abstraction เลือกเฉพาะสิ่งสำคัญ


แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐาน Coding

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐาน Coding แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) สนุกกับการฝึกทำซ้ำๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง Algorithm โดยมีหุ่นยนต์โรบี้นำเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ไปตลอดทั้งเล่ม มีการแบ่งหมวดด้วยธีมและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งแต่ละหมวดมีตัวอย่างให้เด็กได้เริ่มต้นเรียนรู้ก่อนลงมือทำด้วยตนเอง ปูพื้นฐานวิธีคิดและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ก่อนต่อยอดสู่การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต


ตะลุยเมืองนุงนัง Unplugged Coding

เรื่องราวจากนิทานชุด I Know Coding สู่แบบฝึกที่ลงลึกทักษะ Coding เกี่ยวกับตัวดำเนินการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์หลากหลายในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ได้ เพื่อให้เด็กๆ คิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นพื้นฐานการคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตและการเรียนในวิชาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 


  • เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี
  • ประเภทปก : ปกอ่อน
  • ประเภทกระดาษปก : กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC ด้านเนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 4 สี


สำนักพิมพ์คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 828,691